عناوین آموزشی دوره مشاوره حقوقی

عناوین دروس تعداد ساعت آموزشی
1- قانون مدنی 1 25 ساعت
2- قانون مدنی 2 25 ساعت
3- قانون مدنی 3 25 ساعت
4- قانون مدنی 4 25 ساعت
5- قانون مدنی 6 25 ساعت
6-  قانون تجارت 30 ساعت
7-  قانون جزا و آئین دادرسی کیفری 55 ساعت
8-  قانون ثبت 30 ساعت
9-  قانون خانواده (اختیاری) 30 ساعت
10-  قانون شهرداری ها (اختیاری) 30 ساعت
سپتامبر 24, 2019