عناوین آموزشی دوره عالی مدیریت اجرایی(MBA)

 1- مديريت عمومي  (مديريت وسازمان) 10-  مديريت تکنولوژي
2- اقتصاد براي مديران 11- مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
3- اصول و مفاهيم حسابداري براي مديران 12- بازاريابي و تحقيقات بازار
4- رفتار سازماني 13- قوانين کاربردي
5- سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS) 14- بازرگاني و تجارت بين الملل
6-  آمار کاربردي براي مديران 15- تجارت الکترونيک
7-  مديريت منابع انساني 16- تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها
8-  مديريت مالي 17- زبان تخصصي
9-  مديريت بهره وري 18- روش تحقيق در مديريت
                                               19- پروژه پایانی
سپتامبر 24, 2019