عناوین آموزشی دوره عالي مديريتDBA

1- بررسی اقتصادی طرح های صنعتی 8- مدیریت خط تولید و ریسک
2- مدیریت استراتژیک منابع انسانی 9-  فرایند خط مش گذاری و تصمیم گیری کاربردی
3-  فضای اقتصادی کسب و کار بین المللی 10-   زبان تخصصی مدیریت
4-  فلسفه علم و روش تحقیق کیفی 11- سمینار در مسائل  عمومی مدیریت (سمپوزیوم)
5- حسابداری و کنترل مالی پیشرفته 12- مدیریت تطبیقی پیشرفته
6-   جامعه شناسی سازمان 13-  مدیریت ارتباطات استراتژیک
7- مبانی فلسفی رفتار سازمانی 14- پروژه پایانی
سپتامبر 24, 2019